§ 1 Postanowienia wstępne

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sklep Fabryka Pomysłów, zwaną dalej Sprzedawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Pomysłów – Beata Dorula, ul. Warzywna 15, 33-300 Nowy Sącz , adres e-mail: biuro@fabrykapomyslow.com, numer telefonu 517 708 855, NIP 7343287513, REGON: 383200015 za pośrednictwem sklepu internetowego www https://www.fabrykapomyslow.com (zwanego dalej: „Sklep Fabryka Pomysłów”), reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Fabryki Pomysłów, w tym ich rodzaje,  prawa i obowiązki Klienta, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2 Definicje Regulaminu Sklepu Fabryka Pomysłów

 

 1. Sklep Fabryka Pomysłów – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www https://www.fabrykapomyslow.com
 2. Sprzedawca – Sklep Fabryka Pomysłów prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Pomysłów Beata Dorula, ul. Warzywna 15 , 33-300 Nowy Sącz  NIP 7343287513
 3. Adres do zwrotów (adres siedziby Sprzedającego) – Fabryka Pomysłów Beata Dorula, ul. Warzywna 15, 33-300 Nowy Sącz
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu  Fabryka Pomysłów.
 5. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego – Fabryka Pomysłów.
 7. Umowa sprzedaży –  umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego – Fabryki Pomysłów ), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Towar/ Produkt – rzecz przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Fabryka Pomysłów, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu  Fabryka Pomysłów, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Administrator danych – Fabryka Pomysłów Beata Dorula, ul. Warzywna 15 , 33-300 Nowy Sącz , NIP 7343287513
 14. Dane osobowe – za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, zawiera między innymi imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne. Zgodnie z Polityka prywatności Fabryki Pomysłów
 15.  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Fabryka Pomysłów .

 

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Fabryka Pomysłów

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Fabryka Pomysłów z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego Fabryka Pomysłów oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 3. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Fabryka Pomysłów Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu  Fabryka Pomysłów.
 5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie Fabryka Pomysłów mogą być produkowane na indywidualne zamówienie.
 6. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru, który nabył od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski .
 8. Ceny podane w Sklepie Fabryka pomysłów są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Fabryka Pomysłów w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie Fabryka Pomysłów Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Koszty dostawy są udostępnione w zakładce „koszty dostawy” uzależnione są od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

 

§ 4 Zasady składania Zamówienia w sklepie Fabryka Pomysłów

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności ( opisanymi szczegółowo w zakładce z „formy płatności”) i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  • Przesyłka pocztowa,  
  • Przesyłka kurierska,  

korzystając z firm tj.: InPost, Geis, Patron, DHL, DPD, FedEx, UPS. Zobacz więcej w zakładce „koszty dostawy” w sklepie internetowym  Fabryka Pomysłów.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelew natychmiastowy;
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy:

Fabryka Pomysłów Beata Dorula
33-300 Nowy Sącz, ul. Warzywna 15
Bank PKO BP , nr konta: 39 1020 4900 0000 8102 3204 0975

  • Płatność kartą w siedzibie Firmy Fabryka Pomysłów.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy) – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Sprzedawcy zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.  
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru wystawiając fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub za pomocą  e-mail.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu Internetowego Fabryka Pomysłów.

 

§ 6 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Fabryka Pomysłów zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Różne terminy dostawy :
 6.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku wyboru dostarczenia Produktów częściami Klient pokrywa każdorazowe koszty przesyłki.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego Fabryka Pomysłów w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy biuro@fabrykapomyslow.com Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.
 18. Zwrot produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Klienta jest niemożliwy, co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

 

§ 8 Rękojmia

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku, gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
 4. W razie wymiany Towaru, termin o którym mowa powyżej biegnie od nowa.
 5. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną na adres jego poczty elektronicznej z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3.
 6. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.
 8. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku, gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
 11. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

§ 9 Reklamacja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru reklamowanego, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Fabryka Pomysłów Beata Dorula, ul. Warzywna 15 33-300 Nowy Sącz.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym Fabryka pomysłów oraz ich przetwarzanie

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, Fabryka Pomysłów Beata Dorula,  ul. Warzywna 15 33-300 Nowy Sącz, NIP:  7343287513 mail: biuro@fabrykapomyslow.com, telefon: 517 708 855
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego Fabryka Pomysłów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klienta, zbierane są gdy Klient zawiera umowę kupna, i wykorzystywane przez Sprzedającego:
 4. a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym Fabryka Pomysłów ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym Fabryka Pomysłów ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym Fabryka Pomysłów .
 6. c) Do realizacji umowy, prowadzenie korespondencji z Klientem, sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur, sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.
 10. Zbierane są następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 2. 1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;

          2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

 1. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane do momentu ustania przydatności.
 3. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 4. Stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji nie ma miejsca.

Więcej informacji dotyczących RODO można znaleźć w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej Sklepu Fabryka Pomysłów.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Klienta na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 6. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.06.2019r.